• Anyám főztje
  • Az én konyhám
  • Bio ételek
  • Cukormentes sütik
  • Íz-világ
  • Szárnyas étel
  • Vegán étrend

                 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A  ProFi 5000 Bt. (a továbbiakban: Társaság)  kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

E tájékoztató hatálya a természetes személyre vonatkozó személyes adatok a Társaság általi kezelésére terjed ki, és 2021. május 01. napjától alkalmazandó.

Honlap adatkezelése

A Társaság honlapját az érintettek személyes adat megadása nélkül megtekinthetik, olvashatják a recepteket, blogokat és hozzászólásokat. Ebben az esetben a honlap látogatóiról személyes adatot nem rögzít. Ugyanakkor sok más weboldalhoz hasonlóan sütiket használunk. Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal használatának mérését, így biztosítani tudjuk, hogy az oldal megfeleljen a látogatói igényeinek. 

A Google Analytics eltárolja a meglátogatott oldalakra és az ott töltött időre vonatkozó adatokat, valamint azt, hogy a felhasználó honnan érkezett, és mire kattintott. Amennyiben ön nem kívánja a Google Analytics szolgáltatáshoz tartozó sütiket elfogadni, úgy a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon telepíthető kiegészítővel letilthatja azokat. 

További információkat a sütik működéséről és a Google adatkezeléseiről a következő oldalon talál: https://policies.google.com/privacy/partners. A Társaság oldalán elhelyezett sütikről az alábbi táblázat ad áttekintést:

 

Süti

Lejárat

Funkció

_gid

2 év

Google analytics működéséhez

szükséges sütik

_gat_gtag_UA_119904349_1

10 perc

_ga

1 nap

Azonban a honlap teljes értékű használata, tartalom (pl. receptek) feltöltése, kedvenc receptek elmentése, nyereményjátékokban részvétel már regisztrációhoz kötött, melynek során az érintett köteles személyes adatokat is megadni.

Adatkezelés célja:

a) a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás 

b) Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, a nyeremény átadását követően az esetleges vitás helyzetek tisztázása.

c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban 

d) Felhasználói jogosultságok azonosítása 

e) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása 

f) közösségi szolgáltatások (kommentek, egyes blogok) esetén a Felhasználók azonosíthatóságának lehetővé tétele 

g) statisztikák, elemzések készítése 

h) jogsértő vagy más okból kifogásolható hozzászólások, tartalmak moderálása, törlése 

i) a kommentszekcióból kitiltott Felhasználó személyes adatait a Társaság nem kezeli 

j) panaszkezelés, amennyiben a Felhasználó panasszal fordul az Adatkezelőhöz 

k) egyéb, az Érintett által kezdeményezett kommunikáció, illetve érintetti kérelmek megválaszolása

l) Kapcsolatfelvétel általános tájékoztatás céljából

Kezelt adatok köre:

a) az oldalra történő regisztráció esetén: vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, e-mail cím, jelszó

b) Felhasználó által közzétett tartalmak 

c) Felhasználó panasza, arra adott válasz, illetve egyéb kommunikáció tartalmak

d) Kapcsolatfelvétel során a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. Regisztráció nélküli kapcsolatfelvételre használja a KAPCSOLAT menüpontot. 

Adatkezelés jogalapja:

a) A Társaság Személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve, a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.

b) Nyereményjáték esetén a játékosok adatait a Társaság az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintettek a Honlapra feltöltik adataikat a regisztráció során abból a célból, hogy részt vegyenek a nyereményjátékokban. A nyertes adataira vonatkozó megőrzési kötelezettség jogszabályon alapul.

c) Moderálás és felhasználó kitiltása esetén az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek)

d) Panaszkezelés, általános kérdések megválaszolása és egyéb kommunikáció esetén az adatkezelés jogalapja a panaszról felvett jegyzőkönyv esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése, egyéb esetben az Adatkezelő jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: panaszügyintézés jogszerű lefolytatása, esetleges jogviták esetén az adatkezelő jogszerű eljárásának bizonyítására való képesség)

e) Kapcsolatfelvétel során az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

a) A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy nem kéri a Személyes adatok törlését.

b) A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

c) Honlapra történő regisztráció esetén a Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését.

d) A Felhasználó kommentszekcióból történő végleges kitiltása meghatározatlan ideig tart (így az e célból történő adatkezelés is)

e) Kapcsolatfelvétel során az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig).

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS ADATVÉDELMI INCIDENSEK

Adatbiztonsági intézkedések

1. A Társaság a technológia mindenkori állását figyelembe véve, valamint a kezelt személyes adatok bizalmasságának, és a felmerülő kockázatok figyelembevételével korszerű technikai, szervezési intézkedésekkel biztosítja a kezelt személyes adatok bizalmasságának, pontosságának és rendelkezésre állásának sértetlenségét.

2. A Társaság által alkalmazott korszerű adatbiztonsági intézkedések mellett sem zárható ki teljességgel, hogy külső támadásból kifolyólag, vagy a Társaság, vagy munkatársainak hibájából az érintett személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. Ilyen incidensek - többek között, például - lehetnek:

külső (hacker) támadások, adatlopás, adatszivárgás;

jogosulatlan címzettnek történő elektronikus vagy postai levéltovábbítás; és/vagy

adatok megsemmisülése, elérhetetlenné válása.

3. Az Adatvédelmi Rendelet 33. cikkének értelmében a valószínűsíthetően kockázattal járó adatvédelmi incidenseket a Társaság az észlelést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti a NAIH-nak. Az értesítésben a Társaság tájékoztatja a hatóságot az incidens jellegéről, az érintettek hozzávetőleges számáról, az incidensben érintett személyes adatok kategóriáiról, a valószínűsíthető következményeket, valamint az esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

4. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve (például vagyoni, vagy nem vagyon jellegű kára származhat az incidensből kifolyólag), vagy az értesítést hatóság elrendeli, úgy a Társaság az incidensben érintett személyeket is tájékoztatja az előző bekezdésben foglaltakról.

5. Amennyiben bármely érintett vagy munkatárs a saját, vagy más személy adatait érintő incidensről értesül, vagy arról tudomást szerez, ezen információt jelezheti a profi.otezer@gmail.com e-mail címen.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Összefoglaló az érintett jogairól

Az egyes jogokhoz kapcsolódó részletszabályokat lentebb tartalmazza a tájékoztató!

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk). A Társaság Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) 10. számú melléklete szerinti tartalommal és formában. 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (Rendelet 16. cikk). A Szabályzat 11. számú melléklete szerinti tartalommal és formában.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk)

A Szabályzat 12. számú melléklete szerinti tartalommal és formában.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk). 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség, Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (Rendelet 22. cikk).

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet (Rendelet 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (Rendelet 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait (Rendelet 79. cikk).

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

(1) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

(3)  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) egyszeri 5.000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 (6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatvédelmi tájékoztató és a Szabályzat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. (https://kitchenspoon.hu/adatvedelem) Mindig az aktuálisan hatályos változatok alkalmazandóak a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi változat volt hatályban.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a fentebb rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken: 

Név: ProFi 5000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

E-mail: profi.otezer@gmail.com  

Székhely: 4064 Nagyhegyes, Hunyadi utca 39.

Cégjegyzékszám: 09-06-006407

Adószám: 22883504-1-09